Política de privacitat i ús de les dades

En el cas que faciliteu les vostres dades personals, el tractament que se’n pot derivar se sotmet a les previsions de la LOPD. IMPENTO SL només tracta les dades personals de les persones usuàries que resulten adequades, pertinents i no excessives per al compliment de la finalitat d’atendre-les correctament i amb relació a l’exercici de l’activitat d’aquest programa d’impuls socioeconòmic de la ciutat de Barcelona, als efectes del que disposa el principi de qualitat (article 4 de la LOPD).

Les dades facilitades pels usuaris quedaran recollides en el fitxer automatitzat anomenat “BBDD_recursos” , el responsable dels quals és IMPENTO SL (C/Mallorca 182, 08036 Barcelona), amb el CIF B63979405 i la finalitat dels quals és mantenir informades a les persones interessades en relació al programa d’impuls socioeconòmic explicat en aquest web.

Si voleu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel.lació o oposició (drets ARCO) amb relació a les vostres dades de caràcter personal tractades per IMPENTO SL, en els termes i les condicions previstes en el títol III de la LOPD, us podeu adreçar a recursos@impento.es enviant una sol.licitud escrita i signada amb el nom, cognoms i DNI, amb les instruccions precises per a aquest efecte.

La tramesa dels formularis inclosos en el web implicarà el consentiment exprés de l’usuari per tal que IMPENTO SL faci les cessions de les dades a Barcelona Activa SAU SPM per a incorporar-les, si s’escau, en la base de dades d’entitats i persones interessades en el programa d’impuls socioeconòmic a Barcelona.